ࡱ> 2 0 !"#$%&'()*+,-./1Root EntrydO)xzPowerPoint Document(SummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8| (  0~~ .pptX ,{Nz 2,{Nz/,{Nz%20%205uƉǑSvQyr'`.pptJ ,{Nz $,{Nz/,{Nz 5uƉǑv.pptX ,{ Nz 2,{ Nz/,{ Nz DdP:gvW,gd\OSvQ.pptL ,{Vz &,{Vz/,{Vz 5uƉDdPgV.pptJ ,{Nz $,{Nz/,{Nz IQ~S5uƉ.pptJ ,{mQz $,{mQz/,{mQz XvbS.pptH ,{Nz ",{Nz/,{Nz s:WSPg.pptH ,{kQz ",{kQz/,{kQz QX.ppt`/ 0DArialX 0X0Cx 0xD[SOalX 0X0Cx 0x@ . @n?" dd@ @@`` (  0AA@yʚ;ʚ;g4GdGdHF 0ppp@ <4dddd 0|C ~0___PPT10 pp>___PPT9 ? %5uƉDdPNǑ %0~ ,{Nz 5uƉǑSvQyr'` ,{Nz 5uƉǑvV{R ,{ Nz DdP:gvW,gRSd\O ,{Vz 5uƉDdPgV ,{Nz IQ~S5uƉgqf ,{mQz XvbS ,{Nz s:WSPg ,{kQz Q\gZg  %0 %0 %0 %0# %0/4 %0;@ %0HM %0SX %0]b  0` 33` Sf3f` 33g` f` www3PP` ZXdbmo` \ғ3y`Ӣ` 3f3ff` 3f3FKf` hk]wwwfܹ` ff>>\`Y{ff` R>&- {p_/̴>?" dd@,|?" dd@  " @ ` n?" dd@  @@``PR  @ ` ` p>> (  6 `} LUSQdkYkHrh7h_  0 ` 8USQdkYkHre,g7h_ ,{N~ ,{ N~ ,{V~ ,{N~  0a ^ ` X* 0v ^  Z* 0j ^ ` Z*H 0޽h ? 3380___PPT10.Q4b ؞!jg 0 :( r S | `}   S 0 ` "H 0޽h ? 33___PPT10i.Q4b+D=' = @B +r0 J1 ՜.+,D՜.+,   SĻʾ Microsoft ' Arial Ĭģɷ õʾĸģ õƬOh+'0< `h ɷ ΢й ΢й5Microsoft Office PowerPoint@$=@PQ@GzUGt;g &" WMFCl -lx EMF -@F(GDICx!b $$==% % V0xx x % % $$AA" FGDICF(GDICl.wFGDICF(GDIC6ljwFGDICF(GDICFGDICRp[SOI`[SOaxx x! [SO# 0Ll0XO0H0U0U0x8lઙX<D,0lӚ4@08V@0dv%  Tx. rAA.L\5uƉDdPNǑ % ( F(GDIClFGDICRp[SOx0'<,0xDLHL̐`0[SOaxx " & 0 8 : "!"!̘|0-v0-uU0ؑ H0U0U0x8uU0|pK0 0! - 00lXϙ4@08V@0dv%  TX #AA #LP~ % ( &% #6#% ( Rp[SOx0'8,0x윙@HDL̐`0[SOaxx " & 0 8 : "!"!̘|0-v0-uU0H0U0U0x8uU0|pK0 0! - 00lϙ4@08V@0dv%  T` &+AA +LT,{Nz % ( &% +6 +% ( Rp[SOx0'8,0윙@H!0X:[!l M"JE"Șps| M"J"! ]|H0U0U0xx4@08V@0dv 0+#,Zw,i %+# ϙ4@0xV@0dv%  T| &R+AA +L\5uƉǑSvQyr'` % ( Rp[SOx0'8,0x윙@HDL̐`0[SOaxx " & 0 8 : "!"!̘|0-v0-uU0H0U0U0x8uU0|pK0 0! - 00lϙ4@08V@0dv%  T` .3AA 3LT,{Nz % ( &% 36 3% ( Rp[SOx0'8,0윙@H!y0tX:[!l M"JE"Șps| M"J"! ]|H0U0U0xx4@08V@0dv 0+#,Zw,i %+# ϙ4@0xV@0dv%  Tx .L3AA 3L\5uƉǑvV{R % ( Rp[SOx0'8,0x윙@HDL̐`0[SOaxx " & 0 8 : "!"!̘|0-v0-uU0H0U0U0x8uU0|pK0 0! - 00lϙ4@08V@0dv%  T` 6;AA ;LT,{ Nz % ( &% ;6 ;% ( Rp[SOx0'8,0윙@H!0X:[!l M"JE"Șps| M"J"! ]|H0U0U0xx4@08V@0dv 0+#,Zw,li %+# ϙ4@0xV@0dv%  T 6e;AA ; LdDdP:gvW,gRSd\O % ( Rp[SOx0'8,0x윙@HDL̐`0[SOaxx " & 0 8 : "!"!̘|0-v0-uU0H0U0U0x8uU0|pK0 0! - 00lϙ4@08V@0dv%  T` >CAA CLT,{Vz % ( &% C6 C% ( Rp[SOx0'8,0윙@H!0)X:[!l M"JE"Șps| M"J"! ]|H0U0U0xx4@08V@0dv 0+#,Zw,Di %+# ϙ4@0xV@0dv%  Tp >ECAA CLX5uƉDdPgV % ( Rp[SOx0'8,0x윙@HDL̐`0[SOaxx " & 0 8 : "!"!̘|0-v0-uU0H0U0U0x8uU0|pK0 0! - 00lϙ4@08V@0dv%  T` GLAA LLT,{Nz % ( &% L6 L% ( Rp[SOx0'8,0윙@H!0X:[!l M"JE"Șps| M"J"! ]|H0U0U0xx4@08V@0dv 0+#,Zw,i %+# ϙ4@0xV@0dv%  Tx GLLAA LL\IQ~S5uƉgqf % ( Rp[SOx0'8,0x윙@HDL̐`0[SOaxx " & 0 8 : "!"!̘|0-v0-uU0H0U0U0x8&. WMFC -uU0|pK0 0! - 00lϙ4@08V@0dv%  T` OTAA TLT,{mQz % ( &% T6 T% ( Rp[SOx0'8,0윙@H!0X:[!l M"JE"Șps| M"J"! ]|H0U0U0xx4@08V@0dv 0+#,Zw,j %+# ϙ4@0xV@0dv%  Tl O?TAA TLXXvbS % ( Rp[SOx0'8,0x윙@HDL̐`0[SOaxx " & 0 8 : "!"!̘|0-v0-uU0H0U0U0x8uU0|pK0 0! - 00lϙ4@08V@0dv%  T` W\AA \LT,{Nz % ( &% \6 \% ( Rp[SOx0'8,0윙@H!0:X:[!l M"JE"Șps| M"J"! ]|H0U0U0xx4@08V@0dv 0+#,Zw,pj %+# ϙ4@0xV@0dv%  Td W9\AA \LTs:WSPg % ( Rp[SOx0'8,0x윙@HDL̐`0[SOaxx " & 0 8 : "!"!̘|0-v0-uU0H0U0U0x8uU0|pK0 0! - 00lϙ4@08V@0dv%  T` _dAA dLT,{kQz % ( &% d6 d% ( Rp[SOx0'8,0윙@H!0X:[!l M"JE"Șps| M"J"! ]|H0U0U0xx4@08V@0dv 0+#,Zw, j %+# ϙ4@0xV@0dv%  Td _9dAA dLTQ\ % (  x--$xx--'I-. 2 .ɷ ."System-ɰ???~-. 2 # .--# #-ɰ??j?~I?-. 2 + һ.--+ + -ɰ??j?I?-. 2 + Ӳɷü.-ɰ??j?~I?-. 2 3 ڶ.--3 3 -ɰ??j?I?-. 2 3 ӲɷõIJ߻.-ɰ??j?~I?-. 2 ; .--; ; -ɰ??j?I?-. (2 ; Ļܼ.-ɰ??j?~I?-. 2 C .--C C -ɰ??j?I?-. 2 C ͼ.-ɰ??j?~I?-. 2 L .--L L -ɰ??j?I?-. 2 L ߼.-ɰ??j?~I?-. 2 T .--T T -ɰ??j?I?-. 2 T ʰȡ.-ɰ??j?~I?-. 2 \ .--\ \ -ɰ??j?I?-. 2 \ ֳȡ.-ɰ??j?~I?-. 2 d ڰ.--d d -ɰ??j?I?-. 2 d .- 8@ _PID_HLINKSA<6 ~ .ppt,{Nz/,{Nz%20%205uƉǑSvQyr'`.ppt,{Nz/,{Nz 5uƉǑv.ppt,{ Nz/,{ Nz DdP:gvW,gd\OSvQ.ppt,{Vz/,{Vz 5uƉDdPgV.ppt,{Nz/,{Nz IQ~S5uƉ.ppt,{mQz/,{mQz XvbS.ppt,{Nz/,{Nz s:WSPg.ppt,{kQz/,{kQz QX.ppt _b΢й_o-NVCurrent User8